• Pandora

 • Blog Entries

  • With the new NBA season starting nowadays
   By francismake in Best fifa players in Thailand 0
   With the new NBA season starting nowadays, 2K Activities has used NBA 2K17 to imitate the results--and the results is probably not going to surprise you.The Fantastic Condition Fighters and Cleveland Hardi will again meet in the NBA Finals, according to the skills, with the Cavs showing on top in seven activities. During the frequent season, they'll each be the top seeds in their particular nba 2k17 coins conventions, with the Cavs' LeBron Wayne making another MVP award.

   Other details observe consist of a strong season for the New york city Timberwolves and Los Angeles Opposing team. Although the latter won't create the 2010 playoffs, their first-round set up select, Brandon Ingram, will win the Novice of the Year award. The The state of utah Jazz won't create the 2010 playoffs, which is actually amazing considering the real-world agreement that the group is set to take a revolution.

   The simulator also indicates the Ok City Magic can certainly create the 2010 playoffs as the eighth seeds, providing us with the Russell Westbrook-vs.-Golden Condition sequence we deserve. Meanwhile, my dear New You are able to Knicks will somehow come out as the third seeds in the Eastern, only to be taken in the first circular by the Chicago, illinois Bulls. Appears to be about right.

   For further information with nba 2k17 mt ps coins, please visit playerhot.

    
  • Dizayna 40 nümunə
   By Ülvi in Ülvi 0
   1) Kainatı meydana gətirən partlama bir az daha şiddətli olsaydı, kainatdakı bütün materiya dağılardı; əgər partlama bir az daha yavaş olsaydı, bütün maddə dərhal bağlanacaqdı. Hər iki vəziyyətdə də nə qalaktikalar, nə ulduzlar, nə dünyamız, nə də canlılar meydana gələcəkdi. Partlamanın qalaktikaları, ulduzları, planetimiz və canlıları meydana gətirəcək şəkildə olmasının ehtimalı havaya atılan bir karandaşın iti ucu üstündə dayanması qədər belə deyil.
   2) Big Bang-in partlama anında əgər daha çox maddə olsaydı, kainat dərhal bağlanacaqdı. Əgər partlama anında maddə daha az olsaydı, partlama qalaktikaları meydana gətirmədən maddəni dağıda bilərdi. Aydın olur ki, Big Bang həm şiddəti, həm maddə nisbəti, həm də bunların bir-birinə görə təşkil edilməsilə şüurlu bir dizaynın məhsuludur.
   3) Big Bang-in başlanğıcının çox yüksək istilikdə olması sayəsində atomaltı dünyadakı meydana gəlmələr reallaşmışdır. Beləcə, qalaktikalardan canlılara qədər olan müddət (dövr) meydana gəlmişdir.
   4) Kainatın başlanğıcındakı homogen quruluş da qalaktikaların meydana gəlməsinin bir şərtidir. Başlanğıc homogenliyindəki kiçik bir azalma qalaktikaların meydana gəlməsinə icazə verməyəcək və bütün maddənin qara dəliklərə çevrilməsinə səbəb olacaqdı. Onda da biz mövcud ola bilməyəcəkdik.
   5) Kainatda entropiya daim artmaqdadır. Bu isə kainatdakı başlanğıc anında çox aşağı entropiyalı bir başlanğıcın olmalı olduğunu göstərir. Bu ehtimalın reallaşması qeyrimümkündür. Rojer Penros aşağı entropiyalı bu başlanğıcın reallaşma ehtimalını 1010*123 olaraq hesablamışdır.
   6) Big Bang-dən sonra ortaya çıxan protonlar və anti-protonlar bir-birini yox edir. Canlılığın meydana gələ bilməsi üçün proton sayı anti-protonlardan çox olmalı idi və elə də olmuşdur.
   7) Eynilə neytronlar və anti-neytronlar da bir-birini yox edirlər. Canlılığın meydana gələ bilməsi üçün neytron sayı anti-neytronlardan çox olmalı idi və elə də olmuşdur.
   8) Elektronlar və pozitronlar da bir-birini yox edir. Canlılığın meydana gələ bilməsi üçün elektron sayı pozitronlardan çox olmalı idi və elə də olmuşdur.
   9) Kvarklar və anti-kvarklar da bir-birini yox edir. Halbuki həyatın varlığı kvarkların daha çox olmasından asılıdır və kvarklar anti-kvarklardan daha çox olmuşdur.
   10) Kainatda canlılığın meydana gələ bilməsi üçün proton, neytron və elektronların öz anti-maddələrindən daha çox olmaların labüd olması ilə yanaşı, bir-birlərinə görə təyin olunmuş nisbətlərdə yaradılmış olmaları da mütləqdir. Bu da həyatın bir şərtidir.
   11) Kainatda həyatın meydana gələ bilməsi üçün proton, neytron və elektronların kütlələri də mövcud şəkildə olmalıdır. Bu hissəciklərin mövcud kütlələri fərqli olsaydı, həyat üçün lazımlı atomlar meydana gələ bilməyəcəkdi.
   12) Protonlar və elektronlar çox fərqli kütlələrinin müqabilində elektrik yükləri ilə bir-birlərini tarazlaşdırırlar. Əgər bu tarazlıq təmin edilməsəydi, həyat üçün lazımlı atomlar meydana gələ bilməyəcəkdi. Elektronun elektrik yükü bir az fərqli olsaydı, ulduzlar meydana gələ bilməyəcəkdi.
   13) Əgər kainatdakı neytrino miqdarı daha az olsaydı, qalaktikalar meydana gələ bilməyəcəkdi.Əgər neytrino miqdarı daha çox olsaydı, qalaktikalar çox sıx olacaqdı. Hər iki vəziyyət də həyatın meydana gəlməsinə bir maneədir.
   14) Güclü nüvə qüvvəsi nüvədəki proton və neytronları bir yerdə tutur. Bu qüvvət bir az daha zəif olsaydı, hidrogen xaricində heç bir atom yaranmayacaq, bu səbəbdən də canlılıq meydana gələ bilməyəcəkdi.
   15) Zəif nüvə qüvvəsi bir az daha güclü olsaydı, Big Bang-də həddindən artıq hidrogen heliuma çevriləcəkdi. Əgər bu qüvvə bir az daha zəif olsaydı, bu, ulduzlardakı ağır elementlərin formalaşmasına mənfi təsir göstərəcək və həyat meydana gələ bilməyəcəkdi.
   16) Elektromaqnetik qüvvə daha şiddətli olsaydı, kimyəvi əlaqələrin meydana gəlməsində problem yaranmış olacaqdı. Əgər daha zəif olsaydı, yenə kimyəvi əlaqələrin meydana gəlməsində problem yaranacaq və həyat üçün mütləq lazımlı olan karbon və oksigen atomları kifayət etməyəcəkdi.
   17) Cazibə qüvvəsi daha qüvvətli olsaydı, bütün ulduzlar bu qüvvənin gücünə müqavimət göstərə bilmədən qara dəliklərə çevriləcəkdi. Əgər daha zəif olsaydı, ağır elementləri meydana gətirəcək ulduzlar meydana gələ bilməyəcəkdi. Hər iki vəziyyətdə də həyat meydana gələ bilməyəcəkdi.
   18) Zəif nüvə qüvvəsi, güclü nüvə qüvvəsi, elektromaqnetik qüvvə və cazibə qüvvəsi müəyyən kritik dəyərlər nəzərə alınaraq yaradılmalı olduqları kimi, bir-birlərinə görə uyğun nisbətlərdə də yaradılmalıdırlar. Bu həm qalaktikaların və ulduzların, həm də bütün canlıların mövcud ola bilməsi üçün vacib olan çox həssas bir tarazlıqdır.
   19) Həyatın meydana gələ bilməsi üçün ulduzlararası məsafə müəyyən bir ölçüdə olmalıdır. Əgər ulduzlar birbirlərinə daha yaxın olsaydı, cazibə qüvvəsinin çoxluğu planetlərin orbitlərini pozacaqdı. Əgər ulduzlar bir-birlərinə daha uzaq olsaydı, supernovalar tərəfindən kainata saçılan ağır atomlar çox geniş bir sahəyə yayılacaq və həyat üçün lazımlı atomlar yetərli səviyyədə ola bilməyəcəkdi.
   20) Həyat üçün lazımlı atomlardan ən əhəmiyyətli element karbon və oksigendir. Bu atomlardan karbonun oksigen atomunun enerji səviyyəsinə olan nisbəti daha yüksək olsaydı, həyat üçün lazımlı oksigen çatışmayacaqdı. Əgər mövcud nisbət daha aşağı səviyyədə olsaydı, canlılıq üçün lazım olan karbon istənilən sayda olmayacaqdı.
   21) Həyat üçün böyük əhəmiyyəti olan karbon və oksigen atomları bir-birlərinin enerji səviyyələrinə bağlı olduqları kimi, helium atomunun enerji səviyyəsinə də bağlıdırlar. Heliumun enerji səviyyəsi yüksək olsaydı, həyat üçünn lazımlı karbon və oksigen miqdarı yetərsiz olacaqdı, əgər heliumun enerji səviyyəsi aşağı olsaydı, yenə həyat üçün lazımlı olan karbon və oksigen miqdarı kifayət etməyəcəkdi.
   22) Supernova partlayışlarının uzaqlığı, yaxınlığı və sıxlıq dərəcəsi də həyat üçün olduqca əhəmiyyətlidir. Məsələn, bu partlayışlar çox yaxın olsaydı, meydana gələcək radiasiya həyatı yox edə bilərdi. Əgər bu partlayışlar çox uzaq olsaydı, canlılıq üçün lazımlı ağır atomlar yetərli səviyyədə olmayacaqdı.
   23) Yerdə həyatın meydana gələ bilməsi üçün qalaktikamız müəyyən nisbətdə maddəyə sahib olmalıdır. Əgər maddə nisbəti çox olsaydı, Günəşin orbiti dəyişəcəkdi. Əgər daha az maddə olsaydı, Günəşimiz kimi uzun zaman yaşayacaq bir ulduzun var olması mümkün olmayacaqdı. Həmçinin, qalaktikamızın böyüklüyü, forması və başqa qalaktikalara uzaqlığı da canlılığın meydana gəlməsi üçün çox əhəmiyyətlidir.
   24) Yupiter planetinin böyüklüyü və məsafəsi də Yerdə həyatı mümkün edən şərtlərdən biridir. Əgər Yupiter bu andakı yerində və böyüklüyündə olmasaydı,Yer meteor yağışlarından bu qədər qorunmuş olmazdı. Eləcə də, mövcud orbitimiz də dəyişərdi. Bu iki vəziyyət də həyat üçün nizamlanmış çox xüsusi şərtləri pozmuş olardı.
   25) Yer Günəşə daha uzaq olsaydı, həyata imkan tanımayan bir soyuq və buzlaqlarla qarşı-qarşıya qalardıq. Əgər Günəşə daha yaxın olsaydıq, Yer üzündəki su buxarlaşar və həyatın formalaşması mümkün olmazdı.
   26) Yerin cazibə qüvvəsi daha çox olsaydı, amonyak və metan nisbətinin artması kimi vəziyyətlər yer üzünün həyata əlverişli bir mühit olmasına mane olardı. Əgər Yerin cazibəsi daha az olsaydı, atmosfer çox su itirər və həyat üçün əlverişli mühit qalmazdı.
   27) Yerin ətrafındakı maqnetik sahə də çox xüsusi olaraq nizamlanmışdır. Əgər bu maqnetik sahə daha güclü olsaydı, Günəşdən gələn canlılıq üçün faydalı şüaların da qarşısını ala bilərdi. Əgər bu maqnetik sahə daha zəif olsaydı, Günəşdən gələn zərərli şüalar həyatın meydana gəlməsinə imkan verməzdi.
   28) Yer üzünden əks etdirilən işıq ilə Yer səthinə çarpan işıq da müəyyən bir nisbətdə olmalıdır. Əgər bu nisbət daha böyük olsaydı, Yer səthi buzlaqlarla örtülərdi. Əgər bu nisbət daha kiçik olsaydı, istixana təsirilə həddindən artıq isinən Yer səthi həyat üçün əlverişsiz olardı.
   29) Həyat üçün yer qabığının qalınlığı da əhəmiyyətlidir. Yer qabığı daha qalın olsaydı, atmosferdən yer qabığına edilən oksigen transferilə oksigen tarazlığı pozulardı. Yer qabığı daha incə olsaydı, yer qabığının hər yerindən daim vulkanlar püskürərdi. Bu isə həm iqlimi dəyişdirər, həm də həyatı məhv edərdi.
   30) Atmosferdeki oksigen miqdarı da həyat üçün kritik bir dəyərdə yaradılmışdır. Bu dəyər əgər yüksək olsaydı, Yerdə aramsız yanğınlar baş verərdi. Bu dəyər əgər alçaq olsaydı, tənəffüs etmək qeyri-mümkün olardı.
   31) Atmosferdeki karbon 4 oksid nisbəti də həyatı mümkün edəcək bir dəyərdə yaradılmışdır. Karbon 4 oksid daha çox olsaydı, istixana təsiri meydana gələcəkdi. Əgər daha az olsaydı, bitkilərin fotosintez etməsi mümkün olmayacaqdı.

   32) Dünyamızdakı ozon miqdarı da çox kritik bir dəyərdə yaradılmışdır. Əgər bu dəyər daha yüksək olsaydı, səth istiliyi çox aşağı düşərdi. Əgər bu dəyər daha aşağı olsaydı həm səth istiliyi çox yüksələr, həm də həyatı yox edəcək şəkildə ultrabənövşəyi şüalar artardı.
   33) Həyat üçün atmosfer təzyiqi də müəyyən bir dəyərdə olmalıdır. Əgər atmosfer təzyiqi daha aşağı olsaydı, buxarlaşan su miqdarı artacaq və bu, istixana təsiri meydana gətirəcək, atmosferdəki su buxarı azalacaq və dünya səhralaşacaqdı.
   34) Atmosferdeki havanın tənəffüs edilə bilməsi üçün hava müəyyən bir təzyiqdə, axıcılıqda və sıxlıqda olmalıdır. Atmosferin sıxlığında və axıcılığındakı kiçik bir dəyişiklik nəfəs almağımızın qeyri-mümkün olmasına səbəb ola bilərdi.
   35) Həyat üçün çox vacib şərt olan karbon atomunun ulduzların daxilində meydana gəlməsi çox kritik dəyərlər altında yaranmaqdadır. Bunun üçün iki helium atomu birləşib 0.000000000000001 saniyə kimi qısa bir müddət berilium atomuna çevrilməli və üçüncü bir heliumun əlavə olunması nəticəsində karbon atomu meydana gəlməlidir. Bəhs edilən
   atomların enerji səviyyələrindəki kiçik bir fərqlilik karbon atomunun və canlılığın meydana gəlməsini qeyri-mümkün edərdi.
   36) Bütün canlılar karbon atomunun digər elementlərlə reaksiyaya girməsi sayəsində mövcud olmuşdurlar. Karbon həyat üçün lazımlı olan birləşmələri ancaq dar bir istilik müddətində reallaşdıra bilər. Bu istilik müddəti isə Yerin istiliyi ilə tam uyğundur. Halbuki kainatda ulduzların içindəki milyardlarla dərəcə istidən mütləq sıfır olan -273 dərəcəyə qədər geniş bir aralıq mövcuddur.
   37) Karbon atomunun meydana gətirdiyi kovalent əlaqələr kimi zəif əlaqələr də ancaq müəyyən bir istilik müddətində reallaşa bilərlər. Bu istilik müddəti isə Yerdə mövcud olan istilik müddəti ilə tam uyğundur. Zəif əlaqələr reallaşmasa, heç bir canlı mövcud olmazdı.
   38) Həyat üçün bütün şərtləri yerinə yetirən Yer kürəsinin yaradılma zamanı da həyata tam uyğun olaraq seçilmişdir. Yer əgər daha əvvəl yaradılsaydı, həyat üçün labüd olan ağır atomlar (karbon, oksigen kimi) kifayət qədər olmayacaqdı. Əgər Yerin yaradılışı daha sonraya qalsaydı, Günəş sistemimizi meydana gətirəcək sıxlıqda xam maddə qalmamış olacaqdı.
   39) Həyatın mümkün ola bilməsinin şərtlərindən biri də suyun müəyyən bir səth gərginliyinə sahib olmasıdır. Bitkilərin suyu torpaqdan və ən üst nöqtələrinə qədər çatdıra bilmələri bu gərginliyin hazırlanmış olması sayəsindədir. Bu gərginlik daha fərqli olsaydı, nə bitkilərdən, nə də digər canlıların varlığından danışa bilməzdik.
   40) Suyun reaksiya qabiliyyəti də həyatın digər şərtlərindən biridir. Su nə bəzi turşular kimi parçalayıcı xüsusiyyətlər göstərir, nə də arqon kimi heç bir reaksiyaya girmədən dayanır. Suyun axıcılıq dəyəri, suyun qatı halının maye halından daha yüngül olması da Yer üzündəki həyata böyük tövhə verir.
    
  • Cheap ray bans
   By rainydays2 in Discount Ray Ban Sunglasses 0
   Discount ray ban sunglasses review your skin tone. A lot of us fit into two basic categories for skin tone. To figure out if you have had warm or cool skin tone, Hold up a white paper next to your face. The piano was first debuted at the American Music Awards in 2009 while Gaga performed dumbfounded. During the features, Gaga also pulled a control which caused flames to spew coming from your piano. The piano is also used in the Monster Ball Tour. Do you know what? Since a child, I had a neighbour with me and at my school there were legion plus the what we might define today as pedophilia. And guess who came out scarred for life and unable to operate, Forever seeking empathy and weeping for the cameras and lawyers? Get $18 ray ban sunglasses rid of. Probably none. You really can't go wrong if you're considering Mother's Day gifts. Now that i am a mom, I appreciate this all too well. My children www.hotsunglasses.ru could give me the cheesiest, Tackiest thing ever if they took the time to pick it out, I'd think it was top rated present anyone's ever gotten. AIG, Our lawmakers, Yet others involved should be put in prison. If any of us can be embezzled etc wed be in jail now. Whats wrong with they. But I tend to associate such masculine looks in women with their ambition, build, And conviction to do whatever is deemed to be necessary to reach the top in their chosen field. And appropriately so, Excessively. Whether they have the hotsunglasses logo anatomy of a woman, Then this fact alone must certainly be and is always more than sufficient enough for them to have the only facilities in public places. Amilitary judgehasconsolidated several of Army Private Bradley Manning prosecutions, Reducing his maximum possible title from 136 years to 90. Manning borrowed 750,000 pages of categorized documents and videos and gave them to the web.
  • FIFA 17 arena adjoin the Germans
   By francismake in Best fifa players in Thailand 0
   The Rewa FC striker's achievement was all the added arresting acclimatized the opponents that Fiji had to face that day: Germany. As fate would buy fifa 17 coins and accept it, they will now cantankerous swords with the appalling European ancillary already afresh in their third and final accumulation bout at the Men’s Olympic Football Affray Rio 2016 on Wednesday in Belo Horizonte.

   “Rather than fear, I feel joy at the abstraction of arena adjoin the Germans again,” said Verevou. “First off, because they accompany aback some absurd memories, and second, artlessly because they’re a abundant team, and I’m not abiding if I’ll get a adventitious to play adjoin them again. Our diplomacy are appealing slim, but what’s absurd about football is that annihilation can appear in one match.”

   Fiji’s antecedent accoutrement proves that fifa 17 pc coins point, as few assemblage of Olympic football would accept predicted that the OFC outsiders would be arch Mexico, gold medallists at London 2012, at half-time during their added group-phase bout at Rio 2016. Similarly, few would accept envisaged the Fijians traveling into the aperture alone 1-0 down to Korea Republic – who acceptable a brownish badge in London – in their aperture appointment in Salvador.
 • Recent Status Updates

Forums

 1. Odin cəmiyyəti

  1. Sayt yenilikləri

   Sayt haqqında geniş məlumat bu forumda olacaq

   36
   posts
 2. Beyin fırtınası

  1. İncəsənət

   İncəsənət insan hisslərinin təsviri olub, mədəniyyətin tərkib hissəsi olan ictimai şüur növüdür.

   98
   posts
  2. Həyat tərzi

   İnsan və cəmiyyətin davranışları, onların yaşayışı, maraqlarını göstərəcək forum

   306
   posts
  3. Komputer və internet

   Komputer və internetlə bağlı mövzular

   27
   posts
  4. Din və fəlsəfə

   Din və fəlsəfə ilə bağlı mövzuların müzakirəsi

   85
   posts
  5. Zeitgeist

   Namelum nəzəriyyələr, sui-qəsd nəzəriyyəsi, çoxlarının qəbul etmədiyi iddialar, fikirlər burada

   155
   posts
  6. Səyahət

   Səyahətlə bağlı mövzuların müzakirəsi

   42
   posts
  7. Pandora   (1290 visits to this link)

   Saytın viki layihəsi

  8. 14
   posts
  9. Arxiv

   Əvvəldən qalmış və köhnəlmiş, müzakirə üçün yararsız və qapalı sayılan mövzular

   215
   posts
  10. Təbiət elmləri

   Təbiət elmləri ilə bağlı mövzuların müzakirəsi

   162
   posts
  11. 18
   posts
  12. Forex

   Beynəlxalq valyuta mübadilə bazarı olan Forex (Foreign Exchange) və ya qısa şəkildə FX dünyanın ən böyük maliyyə bazarıdır. Daha ətraflı: Forex nədir?

   10
   posts
 3. Sual-Cavab

  1. Kim? Nə? Harada?

   İntellektual suallar forumu

   41
   posts
  2. Cavab axtarıram

   İstənilən mövzuda cavab axtardığınız sualları istifadəçilərə ünvanlandırın

   44
   posts
 • Forum Statistics

  714
  Total Topics
  1259
  Total Posts
 • Who's Online   0 Members, 0 Anonymous, 4 Guests (See full list)

  There are no registered users currently online

 • Member Statistics

  429
  Total Members
  1307
  Most Online
  kanika
  Newest Member
  kanika
  Joined