Sign in to follow this  
Followers 0

Sıfırdan başla - dərs 10


Ragnarök

1) S һәгfi bəzı sozlərdə [ʒ] kımı oxunur, məsələn:
usually     ['juːʒuəlɪ]     adətən, bir qayda olaraq.
measure  ['meʒə]       ölçü, tədbir
pleasure  ['pleʒə]       zövq, rahathq.

2) A hərfi bəzən [eə] охunur, məsələn:
parents   ['peərənts]   valideynlər.
саге        [кеэ]            qayğı; əhəmiyyət vermək.

II. Hərfbirləşmələri:

1) au gh hərfbirləşməsi [o:] оxunur, məsələn: 
daughter ['do:tə] qızı (övladı), 
caught [ko:t] tutdu (nəyisə)

2) ear hərfbirləşməsi [ə:] oxunur, məsələn:

early [ə:lı] tez, erkən, sübhdən, 
earnest [ə':nıst] düzgün

3)  - ay hərfbirləşməsinin vurğulu hecada [ei] kimi oxunmasına diqqət yetirək.
pay [pei]  ödəmək
hay [hei]  quru ot, saman
day [dei]  gün
say [sei]  demək

- ay hərfbirləşməsinin üzərinə vurğu düşmədikdə isə [ı] kimi oxunur, məsələn:
Sunday   ['sʌndı]  Bazar günü, 
Monday  ['mʌndı] Bazar ertəsi

4)  -tch hərfbirləşməsi [tʃ] kimi oxunur, məsələn:
match [mætʃ] turnir, oyun (futbol)
catch [kætʃ]    tutmaq /kimisə, nəyisə/.


Mənbə: xaricidil.net

Edited by Asif Ata


0
Sign in to follow this  
Followers 0


User Feedback


There are no comments to display.Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now