Sign in to follow this  
Followers 0

Sıfırdan başla - dərs 6


Ragnarök

1. A a hərfınin ən'ənəvi oxunuşundan başqa aşağıdakı fərqli oxunuş qaydaları da vardır:

a)  Aa hərfi -11 samitlərinin qarşısında [o:] kimi oxunur 

b)  Aa hərfı aşağıdakı hərfbirləşmələrindən sonra uzun [a:] kimi tələffüz olunur:
a nce -France   [fra:ns]    Fransa 
a nt -plant    [pla:nt]    bitki, ağac (ağac əkmək)
a ss-pass     [pa:s]      ötürmə; ötürmək (top və s.)
a st -past     [pa:st]     keçən, ötən, keçmiş 
a sk -ask      [a:sk]      soruşmaq, sual vermək 
a th -bath     [ba:0]     vanna (yuyunmaq üçün)

c) Aşağıdakı hallarda Aa hərfı w-dan sonra [ɔ] kimi oxunur; 
want       ['wɔnt]      istək, ehtiyac; istəmək 

ç)  Alınma sözlərin sonu -age və -ade ilə bitərsə a hərfi [ı] kimi oxunur, məsələn:
comrade   ['komrıd] yoldaş (rəsmi müraciət forması kimi)

2. Ее hərfi bə'zi hallarda qısa , bə'zi hallarda isə uzun [i:] kimi oxunur, məsələn:

3. a) O o hərfi n, m, f, v, th hərflərinin qarşısında [ʌ] kimi oxunur:
son  [sʌn]   oğul, oğlu

b) о hərfi [u:] kimi oxunur:
who          [hu:]       kim? (sual əvəzliyi)
whose      [hu:z]     kimin? (sual əvəzliyi)
whom      [hu:m]     kimə, kimi? (sual əvəzliyi) 

c) О о hərfı [ou] kimi oxunur: 
whole      [houl]     bütün, bütöv
hope      ['houp]    ümid; ümid etmək
sole        [soul]      tək, tənha, təkcə

1. -ng hərfbirləşməsi iki cür oxunur: 

a) [ŋ] kimi. Bu səs burun səsidir. Tələffüz zamanı dilin arxa hissəsi aşağı enir və yumşaq damağa söykənir. Hava axını burun boşluğundan keçir.
morning    ['mornıŋ]   səhər 

b) -ng hərfbirləşməsi -1, -r, -w herflərindən hər hansı birinin qarşısında işləndikdə [ŋg] kimi oxunur. [ŋg] səsləri müstəqil [ŋ] və [g] səslərinin birlikdə tələffüzü kimidir, məsələn:
English   ['ɪŋglɪʃ]     ingilis dili

 

2. -nk hərfbirləşməsi [ŋk] kimi oxunur.

Bu səs [ŋ] və [к] səslərinin birlikdə tələffüzü kimidir, məsələn:
ink   [iŋk]    mürəkkəb (yazmaq üçün)

 

3. -wh hərfbirləşməsi iki cür oxunur:

a) ümumiyyətlə [w] kimi oxunur, məsələn:
what       [wot]    nə, hansı?
where     [wsə]   haraya, haradan?
when      [wen]   nə vaxt, nə zaman? 

b) -wh hərfbirləşməsi о hərfindən əvvəl gələrsə həmişə [h] kimi oxunur, məsələn:
who        [hu:]       kim? /sual əvəzliyi/
whose    [hu:z]     kimin? /yiyəlik əvəzliyi/
whole     ['houl]    bütün, bütöv, hamısı
whom    [hu:m]    kimə, kimi? ( obyekt əvəzliyi)

 

Mənbə: xaricidil.net

Edited by Asif Ata


0
Sign in to follow this  
Followers 0


User Feedback


There are no comments to display.Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now