Sign in to follow this  
Followers 0

Sıfırdan başla - dərs 7


Ragnarök

1) -ie və -ei hərfbirləşmələri [i:] oxunur, məsələn:
a field          [ə'fı:ld]      çöl, sahə
to receive    ['risi:v] qəbul etmək 
a ceiling      [ə'si:lın] tavan (evin)

İstisna: friend [frend] dost

 

2)  -ur və -ir hərfbirləşmələri [ə:] oxunur.
 

3) -eir hərfbirləşməsi [eə] oxunur;

[eə] səsi diftonqdur. Birinci element [e ] Azərbaycan dilidəki (e)-nin nisbətən açıq tələffüz vari-ııııtıdır. İkinci elementi isə neytral səsdir, məsələn:
heir            [eə]        varis, vərəsə /kiminsə/
heirloom    ['eəlu:m]  əşya (nəslən gələn), miras

4) -ere hərfbirləşməsi [ıə] oxunur və о diftonqdur, məsələn:
here        [hıə]       bura, buraya, burada
sphere    [sfiə]      şar, qlobus, kürrə, sfera, dairə
mere       [mıə]      xalis, sadə, aydın, aşkar

 

Mənbə: xaricidil.net

Edited by Asif Ata


0
Sign in to follow this  
Followers 0


User Feedback


There are no comments to display.Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now