Sign in to follow this  
Followers 0

Sıfırdan başla - dərs 9


Ragnarök

1) W hərfi -r hərfinin qarşısında охunmur, məsələn:
write        [rait]       yazmaq 
wrestler   ['reslə]   güləşçi 

W [dablyu:] hərfinin müxtəlif hərf birləşmələrinin tərkibində oxunuşu:

 

w[w]

wr [г]

wh[w]

wh o [h]

w(h) a [wo]

war [wo:]

wor [wə:]

wide

wrist

when

whole

want

war

work

wish

wreck

white

who

wash

warm

word

wave

wrap

while

whom

what

ward

world

well

wrong

which

whose

watch

warn

worse

with

wrote

why

whoever

was

warp

 

2. I- hərfi - gh hərfbirləşməsinin qarşısında [ai] oxunur, -gh hərfbirləşməsi isə охшшшг, məsələn: 
light      [lait]      işıq, işıqlı, yüngül /çəki mənasında/ 
right     [rait]      düzgün, düz, sağ (tərəf) 
night     [nait]      gecə

3. -air hərfbirləşməsi [eə] kimi oxumır, məsələn:
fair      [feə]       yamiarka; qəşəng; ədalətli; 
hair      [heə]       saç, tük, tel

4. -ou hərfbirləşməsi bə'zən [ʌ] kimi oxunur: 
country ['kʌntrɪ]   ölkə, kənd 
young   [jʌŋ]      gənc, cavan 
couplet ['kʌplɪt]    kuplet, ikilik, iki

Mənbə: xaricidil.net

Edited by Asif Ata


0
Sign in to follow this  
Followers 0


User Feedback


There are no comments to display.Please sign in to comment

You will be able to leave a comment after signing inSign In Now