Sign in to follow this  
Followers 0

Təbiət elmləri

Subcategories

 1. Biologiya

  Biologiya (Bios – canlı, logos – elm) – canlı təbiət haqqında kompleks elm. Hal hazırda Yer üzərində mövcud olan və məhv olmuş külli miqdarda növ müxtəlifliyi, onların quruluşu və funksiyası, mənşəyi, çoxalması və inkişafı, canlı və cansız təbiətlə əlaqəsi haqqında öyrənir.
  9
  pandora
 2. Astronomiya

  Səma cisimləri (qalaktikalar, ulduzlar, planetlər, kometlər), onların sistemlərinin hərəkəti, quruluşu, mənşəyi və inkişafını öyrənən elmdir
  12
  pandora
 3. Kimya

  Kimya təbiət elmi hesab edilib, tədqiqat obyekti maddələr - atom və molekullardır. Həyatın xas olan ümumi və fərdi qanunauyğunluqları müəyyən edir.
  • No pandora here yet
 4. Coğrafiya-Geologiya

  Təbii və istehsal ərazi komplekslərini və onların komponentlərini tədqiq edən təbiət və ictimai elmlər sistemi. İlk əvvəl coğrafiya Yer haqqında ensiklopedik elm olmuşdur.
  20
  pandora
 5. Tibb

  Tibb - insan sağlamlığını qorumaq və möhkəmləndirmək üçün müxtəlif xəstəlikləri və patoloji vəziyyətləri öyrənən, insan orqanizmində normal və patoloji proseslərin tədqiqatı üzrə elmi və praktik fəaliyyət sahəsidir.
  22
  pandora
 6. Riyaziyyat

  Real həyatın miqdar və fəza münasibətlərinə dair məsələlərin həllinin bu obyektlərin xassələrini zərurət üzündən ideallaşdırma yolu ilə tapılmasına əsaslanan elm, təbiət elmlərinin bazisi.
  10
  pandora
 7. Fizika

  Təbiətin ən ümumi qanunlarını, bizi əhatə edən maddi aləmin quruluşunu və xassələrini öyrənir.
  3
  pandora
 8. Texnologiya

  Texnika - dedikdə təbiət elmlərinin tətbiqi və sənaye, peşəkarlıq və sənət əsərlərinin hazırlanması üçün üsul və qabiliyyət başa düşülür.
  12
  pandora

0 pandora in this category

There are no pandora to show
Sign in to follow this  
Followers 0